Årsmöte 2015


Protokoll fört vid årsmöte med Åmotfors Båtklubb,
Söndagen den 29 mars 2015, kl. 15.00.
Plats: Folkets Hus, Åmotfors.


Närvarande: 17 medlemmar (inkl. styrelsen).

Mötets öppnande: § i.

Ordf. Lars Byberg öppnade mötet och hälsade årsmötesdeltagarna välkomna.


Parentation: § 2.

En båtklubbsmedlem har avlidit under det gångna året. Det var Sven Nilsson

En tyst minut hölls för att hedra hans minne.


Godkännande av kallelse till årsmötet: § 3.

Kallelse hade skett genom brevutskick till samtliga medlemmar, vilket godkändes.


Godkännande av dagordningen: § 4.

Ordf. föredrog dagordningen för årsmötet. Denna godkändes av mötesdeltagarna att arbeta efter.


Val av ordförande för årsmötet: § 5.

Till att leda årsmötet valdes sittande = Lars Byberg.


Val av sekreterare för årsmötet: § 6.

Som sekreterare valdes sittande = Lennart Johansson.


Val av två protokolljusterare: § 7.

Till att justera årsmötesprotokollet valdes Ulrika Waldnert och Lennart Olsson.


Styrelsens verksamhetsberättelse: § 8.

Ordf. föredrog 2014 års verksamhetsberättelse, som visade de viktigaste händelserna under det gångna året. Den godkändes av årsmötet.

Verksamhetsberättelsen är bifogad till detta protokoll.


Revisorenas berättelse: § 9.

Kassören Eva Klingenberg rapporterade betr. revisionsberättelsen för år 2014.

Balansräkningen visar att vi har ett eget kapital i vår kassa på 100.014 kr.

F. övr. hänvisas till balansräkningen, som är bifogad till detta protokoll.

Revisorerna har granskat räkenskaperna och har inte funnit någon anledning till anmärkning, därför föreslår de ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året.


Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen: § 10.

Årsmötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna året 2014.


Val av ledamöter till styrelsen: § 11.

Val av ordförande för 2 år. Omval av Lars Byberg.

3 styrelseledamöter för 1 år. Per-Erik Dahlberg  och Ulrika Waldnert omvaldes och Lennart Olsson nyvaldes.


Val av 2 st, styrelsesuppleanter för 1 år: § 12.

Som Styrelsesuppleanter för 1 år omvaldes Steinar Kasin och Thomas Johansson.


Val av 2 st. revisorer för 1 år: § 13.

Som revisorer för 1 år omvaldes Helena och Anders Neraal.


Val av 1 st.revisorsuppleant för 1 år: § 14.

Som revisorsuppleant för 1 år omvaldes Jimmy Harju.


Val av 2 st.valberedare för 1 år: § 15.

Som valberedare för 1 år omvaldes Per-Arne Sjöstedt och Ann-Sofi Jephthah/Sparrebo. Per-Arne är sammankallande.


Val av 2 st. sammankallande för arbetslag: § 16.

Som sammankallande av arbetslag för 1 år omvaldes Svante Harju och Lars Byberg.


Val av bryggtillsyningsmän för 1 år: § 17.

Som bryggtillsyningsmän för 1 år omvaldes Per-Erik Dahlberg och Lars Byberg.


Beslut om medlems- och båtplatsavgifter: § 18.

Det beslutades att avgifterna skall vara enligt nedanstående:


Medlemsavgift: 150 kr./år. (Lika som föreg. år).

Båtplatsavgift: 600 kr./år. (Lika som föreg. år).

Familjemedlemskap maka/make/barn under 18 år: 200 kr./år. (Nytt för i år)


Övriga frågor: § 19.

11 st. båtklubbsmedlemmar står för närvarande på väntelista för båtplats.


Dasset som inköpts till Smögsätra skall under sommaren 2015 uppföras, Lars Byberg, Lennart Olsson och Mattias Persson är villiga att utföra detta arbete. Lars Byberg är sammankallande. Boden skall målas faluröd.


Vid båtpiren ligger betongslipers ilagda i sjön som var tänkt att bli en fast brygga. Det har inte hänt något mer med detta utan dem ligger bara där nu till ingen nytta. Borde tas bort eller färdigställas som brygga. 
Kostnaden skall undersökas för respektive åtgärd. Det lutar åt att bryggan skall göras färdig. Bedömning av hur mycket betong som går åt och vad kostnaden blir skall utredas.
AME kanske kan hjälpa till med formarbetet inför en ev. gjutning. Ordföranden tar kontakt med AME angående detta.


Under kommande sommar skall pirens bryggor och möbler impregneras med träolja. Eva Klingenberg, Lars Byberg, Mattias Persson, Kent Larsson mfl. skall utföra detta.

Den toalett som finns vid piren för akuta behov går ej att låsa inifrån, dörren skall därför förses med ett lås.

Vassröjningsfrågan kom upp till diskussion, röjningsaggregatet lär finnas hos AME. Dem skall tillfrågas om dem kan åta sig vassröjningen.

Nycklar till pumphuset och el-skåpet vid piren skall tillhandahållas bryggtillsynesmännen. Det kan uppstå problem som gör det nödvändigt att ta sig in på dessa ställen. Jordfelsbrytare skall monteras vid el-skåpet i ett särskilt skåp för brytaren med en särslid nyckel. Kent Larsson har en nyckel fn.

Om någon båtplatsägare skulle avlida så diskuterades det om någon familjemedlem kan överta platsen, följande beslutades: Maka/make och sambo kan överta platsen. Barn i undantagsfall och beslutas av styrelsen.

Gästbryggan vid piren skall förses med en skylt som visar att ingen förtöjning av båtar får ske på "insidan" av bryggan där man sjösätter båtar.


Avslutning: § 20.

Då dagordningen därmed var genomgången, så tackade ordf. för intresset och avslutade årsmötet.

Efter mötet bjöds mötesdeltagarna på välsmakande kaffe med dopp!Vid protokollet:

Lennart Johansson


Justerat av:

Ulrika Waldnert & Lennart Olsson