Årsmöte 2016


Protokoll fört vid årsmöte med Åmotfors Båtklubb,
Söndagen den 13 mars 2016, kl.15.00.
Plats: Folkets Hus, Åmotfors.


Närvarande: 16 medlemmar (inkl. styrelsen).

Mötets öppnande: § i.

Ordf. Lars Byberg öppnade mötet och hälsade årsmötesdeltagarna välkomna.


Parentation: § 2.

Två båtklubbsmedlemmar har avlidit under det gångna året., Leif Schätzer och Svante Solberg. En tyst minut hölls för att hedra deras minne.


Godkännande av kallelse till årsmötet: § 3.

Kallelse hade skett genom brevutskick till samtliga medlemmar, vilket godkändes.


Godkännande av dagordningen: § 4.

Ordf. föredrog dagordningen för årsmötet. Denna godkändes av mötesdeltagarna att arbeta efter.


Val av ordförande för årsmötet: § 5.

Till att leda årsmötet valdes sittande = Lars Byberg.


Val av sekreterare för årsmötet: § 6.

Som sekreterare valdes sittande = Lennart Johansson.


Val av två protokolljusterare: § 7.

Till att justera årsmötesprotokollet valdes Ulrika Waldnert och Ulf Guldbrandsson.


Styrelsens verksamhetsberättelse: § 8.

Ordf. föredrog 2015 års verksamhetsberättelse, som visade de viktigaste händelserna under det gångna året. Den godkändes av årsmötet.

Verksamhetsberättelsen är bifogad till detta protokoll.


Revisorenas berättelse: § 9.

Kassören Eva Klingenberg rapporterade betr. revisionsberättelsen för år 2015.

Balansräkningen visar att vi har ett eget kapital i vår kassa på 129.843,10 kr. Av dessa är 100.099 kr. insatta på ett konto som ger bättre ränta.

F. övr. hänvisas till balansräkningen, som är bifogad till detta protokoll.

Revisorerna har granskat räkenskaperna och har inte funnit någon anledning till anmärkning, därför föreslår de ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året.


Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen: § 10.

Årsmötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna året 2015.


Val av ledamöter till styrelsen: § 11.

Val av Vice ordförande för 1 år, omval av Mattias Persson.
Val av sekreterare för 2 år, Nyval av Erika Guldbrandsson
Val av kassör för 2 år, omval av Eva Klingenberg.

3 styrelseledamöter för 1 år, Lennart Olsson och Ulrika Waldnert omvaldes och Håkan Lindqvist nyvaldes.


Val av 2 st, styrelsesuppleanter för 1 år: § 12.

Som Styrelsesuppleanter för 1 år omvaldes Thomas Johansson och Gudbjörn Humlen nyvaldes.


Val av 2 st. revisorer för 1 år: § 13.

Som revisorer för 1 år omvaldes Helena och Anders Neraal.


Val av 1 st.revisorsuppleant för 1 år: § 14.

Som revisorsuppleant för 1 år omvaldes Jimmy Harju.


Val av 1 st.valberedare för 1 år: § 15.

Som valberedare för 1 år nyvaldes Ulf Guldbrandsson, förändring från två valberedare till en.

Val av 2 st. sammankallande för arbetslag: § 16.

Som sammankallande av arbetslag för 1 år omvaldes Lars Byberg och Mattias Persson nyvaldes.


Val av bryggtillsyningsmän för 1 år: § 17.

Som bryggtillsyningsmän för 1 år omvaldes Lars Byberg och Håkan Lindqvist nyvaldes.


Beslut om medlems- och båtplatsavgifter: § 18.

Det beslutades att avgifterna skall vara enligt nedanstående år 2017:


Medlemsavgift: 150 kr./år. (Lika som föreg. år).

Båtplatsavgift: 800 kr./år. (höjning från 600 kr).

Familjemedlemskap maka/make/barn under 18 år: 200 kr./år.


Övriga frågor: § 19.

4 st. båtklubbsmedlemmar står för närvarande på väntelista för båtplats.

Det beslutades att den tilltänkta bryggan av betongslipers, som länge har legat halvfärdig och skämt vid piren nu skall färdigställas.
Ordf. hade gjort en kostnadsberäkning som torde ligga på 10-12.000 kr.

Sliprarna måste läggas bättre tillrätta och detta måste ske med hjälp av ev. en timmerbil eller grävmaskin. Kanske kan Kommunen ställa upp med denna hjälp.Henrik Hansson vid Kommunen skall kontaktas i ärendet.
Ett arbetslag utsågs, följande medlemmar ingår i detta: Lars Byberg, Mattias Persson, Lennart Olsson, Ulf Guldbrandsson och Håkan Lindqvist.

Gudbjörn Humlen kan skaffa en beg. liten fyr i nyskick från Norge för uppställning vid pirens, så småningom, färdiga betongbrygga.
Intresset för denna efterfrågades och årsmötesdeltagarna var positiva.
Det är ju också en kostnadsfråga, som vi måste ta ställning till.

Den c:a 50 meter långa flytbryggan som nu ligger i Charlottenberg över vrångsälven skulle kunna var av stort intresse för båtklubben, då en fast bro skall byggas där istället. Den har kostat c:a 200.000 kr då den installerades. Om vi skulle få chansen att förvärva denna, så beror det på vilken kostnad det skulle bli för båtklubben. Kanske det kan vara möjligt att söka bidrag från Länsstyrelsen och EU.

Aluminiumbryggor diskuterades, men är mycket dyra.Vid piren skall upprustning och åtgärder ske vid bryggorna. Bl.a. skall ett antal rör som håller fast bryggorna förlängas (c:a 8 st.) Ett antal bommar justeras.
Farliga rör under vattenytan skall avlägsnas.

Lennart Johansson, som varit båtklubbens sekreterare i c:a 42 år, avtackades med vackert tal av ordf., samt blommor och presenter. 
        

Avslutning: § 20.

Då dagordningen därmed var genomgången, så tackade ordf. för intresset ochavslutade årsmötet.
Efter mötet bjöds mötesdeltagarna på välsmakande smörgåstårta m.m., samt valfri dryck.
Vid protokollet:

Lennart Johansson


Justerat av:

Ulrika Waldnert & Ulf Guldbrandsson