Årsmöte 2017


Protokoll fört vid årsmöte med Åmotfors Båtklubb,
Söndagen den 26 mars 2017, kl. 16:00
Plats: Folkets Hus, Åmotfors.


Närvarande: 12 medlemmar (inkl. styrelsen).

Mötets öppnande: § 1.

Ordf. Lars Byberg öppnade mötet och hälsade årsmötesdeltagarna välkomna.


Parentation: § 2.

Två båtklubbsmedlemmar har avlidit under det gångna året. Dessa var Olav Kasin & Erik Stenerud

En tyst minut hölls för dessa för att hedra deras minne.


Godkännande av kallelse till årsmötet: § 3.

Kallelse hade skett genom brevskick till samtliga medlemmar. Vilket godkändes.


Godkännande av dagordningen: § 4.

Ordf. föredrog dagordningen för årsmötet. Denna godkändes av mötesdeltagarna att arbeta efter.


Val av ordförande för årsmötet: § 5.

Lars Byberg valdes att leda årsmötet.

Val av sekreterare för årsmötet: § 6.

Eva Klingberg valdes som sekreterare.


Val av två protokolljusterare: § 7.

Till att justera årsmötesprotokollet valdes Ulrika Waldnert och Mattias Persson.


Styrelsens verksamhetsberättelse: § 8.

Ordf. föredrog 2016 års verksamhetsberättelse, som visar de viktigaste händelserna under det gångna året. Det godkändes av årsmötet.

Verksamhetsberättelsen är bifogad till detta protokoll.


Revisorenas berättelse: § 9.

Kassören Eva Klingberg rapporterade betr. revisionsberättelsen för år 2016.

Balansräkningen visar att vi har ett eget kapital på 133 990,44 kr.

F. övr. hänvisas till balansräkningen, som är bifogad till detta protokoll.

Revisorerna har granskat räkenskaperna och har inte funnit någon anledning till anmärkning, därför föreslår de ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året.


Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen: § 10.

Årsmötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna året 2016.


Val till styrelsen: § 11.

Ordförande för 2 år: Mattias Persson 

vice ordförande för 1 år: Lennart Olsson.

Sekreterare för 2 år. Lennart Johansson omvaldes.

3 Styrelseledamöter för 1 år: Ulf Guldbrandsson, Ulrika Waldnert och Håkan Lindqvist. 


Val av 2 st, styrelsesuppleanter för 1 år: Tomas Johansson och Hasse Ljungqvist.

Val av 2 st. revisorer för 1 år: Helena och Anders Neraal.

Val av 1 st.revisorsuppleant för 1 år: Jimmy Harju.

Val av 1 st.valberedare för 1 år: Ulf Guldbrandsson.

Val av 2 st. sammankallande för arbetslag 1 år: Mattias Persson och Lars byberg.

Val av bryggtillsyningsmän för 1 år: Håkan Lindqvist och Ulf Guldbrandsson.


Beslut om medlems- och båtplatsavgifter: § 12.

Det beslutades att avgifterna skall vara oförändrade.


Övriga frågor: § 13.

5 st medlemmar står för närvarande på väntelista för bryggplats.

beslut om att skaffa nya livbojar till bryggan samt 2 st till smögviksätra.

Lars Byberg gör iordning "ställning" till fyren som ska stå på nya bryggan.

Önskemål om belysning över nya grinden godkänndes.

Nya bryggor var det intresse för men vi väntar ett år till. 

Mattias och Lars kallar samman ett arbetslag till att olja bryggorna och möblera. Dra upp rör som ligger på sjöbotten, fixa till blommor, växande vass och dyl.

Tomas Johansson hör med AME om dom kan hjälpa till med att röja bort vassen.

Båtklubben hade sedan tidigare en svets en röjsåg och en trimmer i sin ägo. Vid båtarvet. Vart tog dom vägen? Lars Byberg kollar upp detta.


Avslutning: § 14.

Då dagordningen därmed var genomgången så tackade ordf. för intresset och avslutade årsmötet. Medlemmarna blev bjudna på smörgåstårta, kakor och valfri dryck.

Vid protokollet: Eva Klingberg


Justerat av: Ulrika Waldnert och Mattias Persson