Årsmöte 2018

 


 
Protokoll årsmöte Åmotfors Båtklubb Söndagen 25 mars 2018 kl 15.00  Folkets hus C-salen
 
§ 1. Mötets öppnande.
Ordförande Mattias Person öppnar mötet samt hälsar alla hjärtligt välkomna.  22 stycken inklusive styrelsen är närvarande.

§ 2. Parentation.

En tyst minut hålls för tidigare medlem Thomas Johansson som avlidit under 2017.

§ 3. Godkännande av kallelsen till årsmötet 2018.
Kallelsen godkänns av samtliga närvarande. 

§ 4. Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkänns av samtliga närvarande.

§ 5. Val av ordförande för årsmötet.
Ordförande för årsmötet 2018 är Mattias Persson.

§ 6. Sekreterare för mötet.
Är sittande Erika Guldbrandsson.

§ 7. Val av 2 justeringsmän för 2018 årsmötesprotokoll.
Som justeringsmän utses Håkan Lindqvist samt Björn Tranberg.

§ 8. Föredragning av verksamhetsberättelsen för 2017.
Ordförande Mattias redovisar det  gångna året:
-Ny grind kom på plats samt lampa. Som gjorts av Håkan Lindqvist och Ulf Guldbrandsson.
-Flera rör har dragits upp som medlemmar har meddelat eller märkt upp.
- Nya livbojar har satts upp.
- Även rör på båtbryggan har skarvats på då de befintliga sjunker.

§ 9. Föredragning av revisionsberättelsen för 2017.
Inga kostigheter utan klubben är stabil.

§ 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för 2017.
Detta godkänns av samtliga närvarande.

§ 11. Val av följande till styrelsen:

# 1 st Kassör 2 år. Kassör blir sittande Eva Klingenberg i ytterligare två år, omval år 2020.
# 1 st Vice ordförande 2 år. Vice ordförande blir sittande Lennart Olsson ytterligare i två år, omval år 2020.
# 3 st styrelseledamöter 1 år. Styrelseledamöter blir Håkan Lindqvist, Björn Tranberg samt Ulf Guldbrandsson. Samtliga sitter i ett år, omval år 2019.
# 1 st sekreterare 2 år.
Sekreterare blir sittande Erika Guldbrandsson i  ytterligare två år, omval år 2020.
 
§ 12. Val av 2 st styrelsesuppleanter.
Styrelsesuppleanter blir Jerry Arntsson samt Hans Ljungqvist.

§ 13. Val av 2 st revisorer  1 år.
Revisorer i ett år blir sittande Anders och Helena Neraal. Omval år 2019.

§ 14. Val av 1 st revisorsuppleant  1 år.
Revisorsuppleant blir Ulrika Waldnert i ett år, omval år 2019.

§ 15. Val av 2 st valberedare 1 år.
Valberedare ett år blir sittande Ulf Guldbrandsson samt Håkan Lindqvist, omval år 2019.

§ 16. Val av 1 st sammankallande för arbetslag 1 år.
Sammankallande av arbetslag/dag blir Ordförande Mattias Persson.

§ 17. Val av 2 st bryggtillsynsmän 1 år.
Bryggtillsynsmän i ett år blir sittande Håkan Lindqvist samt Ulf Guldbrandsson, omval år 2019.

§ 18. Beslut om klubb- och båtplatsavgifter för den nya verksamhetsåret.
Inget nytt beslut tas då klubben inte har några större planerade utgifter detta år. Så samma avgift.

§ 19. Övriga frågor.
Många frågor och fundering tas upp vilket är mycket positivt från styrelsen  sida då klubben känns aktiv och levande.
-Många funderingar kring olika stölder bland annat, Hur vi skall förhindra detta?
Olika förslag kommer upp: Löpande nattvakt av båtplatsmedlemmar, vaktbolag kopplat till polisen. Båtsamverkan.  Kameraövervakning. Lampor som tänds vid rörelse. Skyltar mm Problemet just kring stölder är svårt att förhindra då klubben är så pass liten.
-En fråga som lyfts är båtplatskön, Hur länge kan man ha en båtplats Utan att man har sin båt i ? Andra klubbar tex har ” Två år utan att båten läggs i blir du av med din plats och den ges till nästkommande på turordningslistan.”
- Det som bestäms på årsmötet 2018 är att inför årsmötet 2019 kommer det stå i kallelsen att diskussion om båtplatskö listan kommer som en punkt på dagordningen, då klubben måste minska kölistan samt tomma platser nere vid bryggan. Man kommer även 2019 att diskutera Hur vi skall göra med andrahands uthyrning av sin båtplats. Förslag är att man kan max hyra sin båtplats i andrahand i två år, efter det bör förste platsägaren säga upp platsen. På sittande mötet så tycker nog samtliga att systemet bör ändras, så detta kommer på dagordningen som sagt 2019.
- Flera medlemmar talar om att de Haft stölder under tidigare säsong av tex kapell, bensin och batteri.
-En ny lampa skall monteras upp Längst ut på bryggan så att man förhindrar kollision då man kommer in på kvällen/natten då det är svårt att se.
-Gällande vassklippning kommer kontakt tas med AME, då de tidigare år varit behjälpliga med detta.
-Då klubben fått in klagomål gällande gnissel från båtbryggorna tas detta upp. Men klubben anser att det är ett svårt problem som kommer att återkomma vid eventuell åtgärd. Då man i dagsläget inte har någon långsiktig lösning på problemet. Men klubben är medvetna om problemet.

-Frågan om vart fiskekort säljs kommer upp.
Pizzerian i Åmotfors 0571- 300 38
Samt Ottebols handel 0570-200 15

             
 
 
-ARBETSDAG/  STÄDDAG: Kallelse till detta kommer ske via Facebook samt hemsidan
               www.amotforsbatklubb.se  Det som kommer att göras under denna arbetsdag är oljande av bryggor/ möbler. Skylt om parkeringsförbud kommer att flyttas till parkeringen, högre upp än vad den står idag. Anordning av grillplats nere vid bryggorna. Allmän städning/röjning.
 Då är alla som vill hjärtligt välkomna att bara dyka upp. Enklare förtäring kommer att erbjudas.
 
-Toaletten som är placerad vid parkeringen önskas att man tar bort då man i dagsläget inte har någon som tömmer den eller är Villig att tömma den. Problemet blir då lukt då den inte töms.
 
EN BLÄNKARE TILL ALLA MEDLEMMAR  att man ser till att korrekta kontaktuppgifter finnes så att andra medlemmar kan få tag er ifall tex något hänt med din båt. Lättare om det finns aktuellt telefonnummer tex.

§ 20. Årsmötet avslutas.
Ordförande Mattias Persson anser att årsmötet kan avlutas och bjuder in samtliga till kaffe smörgåstårta till de som vill.
 
Erika Guldbrandsson, Sekreterare
Håkan Lindqvist, Justeringsman
Björn Tranberg, Justeringsman