Årsmöte 2019

 


 
Protokoll årsmöte Åmotfors Båtklubb Söndagen 24 mars 2019 kl 15.00  Folkets hus C-salen
 
§ 1. Mötets öppnande.
Ordförande Mattias Person öppnar mötet samt hälsar alla hjärtligt välkomna.  23 stycken inklusive styrelsen är närvarande.

§ 2. Parentation.

En tyst minut hålls för tidigare medlem Bernt Lövgren som avlidit under 2018.

§ 3. Godkännande av kallelsen till årsmötet 2019.
Kallelsen godkänns av samtliga närvarande. 

§ 4. Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkänns av samtliga närvarande.

§ 5. Val av ordförande för årsmötet.
Ordförande för årsmötet 2019 är Mattias Persson.

§ 6. Sekreterare för mötet.
Är sittande Erika Guldbrandsson.

§ 7. Val av 2 justeringsmän för 2019 årsmötesprotokoll.
Som justeringsmän utses Håkan Lindqvist samt Björn Tranberg.

§ 8. Föredragning av verksamhetsberättelsen för 2018.
Ordförande Mattias redovisar det  gångna året:
- Fortsatt arbete på toaletten vid Smögvika.
-Ny grill vid båthamnen.
-Rör upptagning runtomkring båtbryggorna.
-Gästbryggan förankrades efter att den släppt efter isen.
-Oljning av bryggorna samt möblerna.


§ 9. Föredragning av revisionsberättelsen för 2018.
Inga kostigheter utan klubben är stabil.

§ 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för 2018.
Detta godkänns av samtliga närvarande.

§ 11. Val av följande till styrelsen:

# Ordförande 2 år. Sittande Mattias Persson. Omval år 2021
# 3 st styrelseledamöter 1 år. Styrelseledamöter blir sittande Håkan Lindqvist, Björn Tranberg samt Ulf Guldbrandsson. Samtliga sitter i ett år, omval år 2020.
 
§ 12. Val av 2 st styrelsesuppleanter.
Styrelsesuppleanter blir Jessica Kristiansen och Mikaela Tranberg.

§ 13. Val av 2 st revisorer  1 år.
Revisorer i ett år blir sittande Anders och Helena Neraal. Omval år 2020.

§ 14. Val av 1 st revisorsuppleant  1 år.
Revisorsuppleant blir sittande Ulrika Waldnert i ett år, omval år 2020.

§ 15. Val av 2 st valberedare 1 år.
Valberedare ett år blir sittande Ulf Guldbrandsson samt Håkan Lindqvist, omval år 2020.

§ 16. Val av 1 st sammankallande för arbetslag 1 år.
Sammankallande av arbetslag/dag blir Ordförande Mattias Persson.

§ 17. Val av 2 st bryggtillsynsmän 1 år.
Bryggtillsynsmän i ett år blir sittande Håkan Lindqvist samt Ulf Guldbrandsson, omval år 2020.

§ 18/19 Beslut om klubb- och båtplatsavgifter för den nya verksamhetsåret. Kösystem
Medlemsavgifter verksamhetsåret 2020 är oförändrat, alltså 150 kronor per person eller 200 kronor för familj.
Där emot höjs båtplatsavgiften till 1 000 kronor. Detta pga kommande båtbryggsbyte.

Diskussion väcks även om att kontakt med banken skall tas för eventuellt ett lån på
300- 350 000 kronor till den nya bryggan och att få ett kostnadsförslag från Aluhaven i Åmotfors. Styrelsen vill Inte att klubbens kassa skall tömmas helt.
Fördelar med att byta ut hela bryggan samtidigt istället för att byta sektioner per år. Då alla rör måste dras upp varje säsong, då en ny bryggsektion skall monteras. Ordförande Mattias Persson kommer att ta kontakt med banken samt Aluhaven för att få en offert.

§ 20. Andrahands uthyrning
Diskussion kring nuvarande kösystem där många olika förslag nämns.
Man beslutar på årsmötet följande:
Andrahands uthyring får ske max i två år, sedan får man säga upp sin båtplats och förste person på kölistan skall tillfrågas om man vill ta över platsen. ALL andrahands uthyring skall  rappoteras till Eva Klingenberg detta för att det på ett rättvistsätt skall gå efter kölistan.

§ 21. Övriga frågor.
# Skall man tillsätta bomregler? Så att alla bommar blir likavärdiga både till utseende och pris.
# Svante Harju tar ansvar för att vassröjning blir av då klubben fick låna utrustnig av AME. AME själva saknade personal som kunde göra detta.
         
 
 
-ARBETSDAG/  STÄDDAG: Mattias är sammankallande av denna dag. Arbetsdagen skall vara mestadels vid Smögvika där man skall röja, städa, måla. sätta upp nya möbler från AME vid paviljongen samt ena bryggan. Man skall ta bort soptunnorna och bortforssling av toan i hamnen är beställd.
              
§ 20. Årsmötet avslutas.
Ordförande Mattias Persson anser att årsmötet kan avlutas och bjuder in samtliga till kaffe smörgåstårta till de som vill.
 
Erika Guldbrandsson, Sekreterare
Håkan Lindqvist, Justeringsman
Björn Tranberg, Justeringsman