• Om föreningen

Verksamhetsberättelse för 2011

Styrelsen för föreningen Åmotfors Båtklubb avlämnar för år 2011

följande verksamhetsberättelse:

Styrelse:

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ordf. Svante Harju

Vice ordf. Jörgen Edqvist

Kassör Ann-Sofi Jephthah Sparrebo

Sekreterare Lennart Johansson

Utan angiven funktion Per-Erik Dahlberg

Erika Edqvist

Johan Andersson

 

Dessutom har styrelsesuppleanterna varit närvarande på de flesta styrelsemötena.

Styrelsemöten:

Styrelsen har varit samlad till 9 st. protokollförda möten under året.

Härtill kommer ett stort antal telefon- och andra kontakter, där klubbens

angelägenheter behandlats.

 

Medlemsantal:

Vid 2011 år utgång var antalet medlemmar 111 st.

 

Ekonomi:

Beträffande klubbens ekonomi hänvisas till den ekonomiska redovisningen.

 

Aktiviteter under året: (Båtarvet)

I februari lade ordf. fram förslag i styrelsen om försäljning av "Båtarvet", eftersom det under de gångna åren har medfört stora driftskostnader och övriga kostnader att äga det och att det är i stort behov av allmän upprustning, inte minst med tanke på dåliga tak som måste bytas.

Båtklubbens ekonomi klarar inte en sådan upprustning. Vi behöver pengarna bättre för medlemmarnas bästa.

Förslaget om försäljningen lades fram vid årsmötet den 13 mars 2011, där det

beslutades om försäljning, i enlighet med förslaget.

En köpare (Patrik Rauséus) anmälde sedermera sitt intresse och köpte "Båtarvet" för en köpesumma av 115.000 kr. och ägandet övergick till honom

fr. o. m. den 1 juli 2011.

Vi får i fortsättningen hyra möteslokal där av Patrik R.

Alla skulder vi haft till Eda Kommun är nu betalade.

Den nya hemsidan för Båtklubben är nu i full drift och fungerar utmärkt.

 

Aktiviteter under året: (Vid piren)

Utredning och fastställande av båtplatserna vid piren är nu avklarad och båtplatslista kommer att anslås vid piren.

Gamla ruttna bryggor är nu avlägsnade och bortkörda.

Ny landgång till pirens stora brygga är tillverkad och har ersatt den gamla.

Båtklubben har under sommaren haft hjälp från Frivården vid Samhällstjänsten

under 50 timmar och de har utfört diverse arbeten vid piren.

 

Aktiviteter under året: (Smôgsätra)

En ny paviljong till gagn för alla medlemmar började uppföras på vårkanten och stod klar lagom till midsommaren 2011.

Upprustning och slyröjning m.m. på området har gjorts.

En hel del övriga händelser har också förekommit under året, men ovanstående är väl de viktigaste att redovisa i verksamhetsberättelsen.

Vi riktar ett varmt tack till till våra funktionärer och medlemmar, som på ett föredömligt sätt ställt upp för klubbens bästa.

Styrelsen tackar för förtroendet under det gångna året och ställer sina platser till årsmötets förfogande.

Åmotfors den 11 mars 2012.

Föreningen Åmotfors Båtklubb.

Styrelsen.

Sekr.