Historik

 

31/5 1972

Hölls ett möte med båtägare i Åmotfors med omnejd på Hemvärnsgården.

11 personer var närvarande.

Mötet gällde återupplivning av tidigare "Åmotfors Båtägareförening" och att ordna bättre

tilläggsplatser för båtar i Nysockensjön.

Det beslöts enhälligt att återuppliva föreningen, med tillsvidare, namnet "Åmotfors Båtägareförening".

En interimsstyrelse tillsattes med 5 ledamöter.

Dessa var: Harry Nyqvist, Helge Johansson, John Karlsson, Harry Eriksson och Arnold Olsson.

Skrivelse blev tillställd Eda Kommun med begäran om deras medverkan till rätt att bygga ut en redan befintlig pir i Åmotfors. Skrivelsen var undertecknad av 18 båtägare.

 

14/3 1973

Hölls ett nytt möte, där det beslutades om en ordinarie styrelse, samt ändring av

klubbens namn.

Som ny ordinarie styrelsen valdes följande ledamöter:

 

Ordförande Harry Nyqvist

Kassör Alfred Svensson

Sekreterare Tore Hohlin

samt Harry Eriksson och Arnold Olsson.

 

Det gamla namnet "Åmotfors Båtägareförening" ändrades till "Åmotfors Båtklubb".

Beslöts om upprättande av stadgar för klubben.

Årsavgift för medlemmarna bestämdes till 10 kr.

  

5/9 1973

Blev klubbstadgarna klara och godkända.

Gunde Karlsson kom efter begäran med förslag till klubbmärken (mössmärken och jackmärken).

 

22/11 1977

Diskuterades om att förvärva lämpligt markområde utmed Nysockensjön, att användas av klubbens medlemmar och deras familjer.

 

Billerud har ställt sig positiva till försäljning av tomt inne i Smugviken.

 

Förslag framställdes även om ev. bildande av en ungdomssektion inom båtklubben. Åldersgräns 18 år.

 

F.n. finns 9 st. ungdomar som är intresserade.

 

April 1978 

Beställde Helge Johansson 50 st. mössmärken till båtklubben. Pris: 23 kr./st.

 

Juni 1980 

Eda Fritidsnämnd har beviljat båtklubben sökt anslag på 40.000 kr., att användas till bryggor m.m.

 

1982. 

Låsbara grinden vid piren tillverkad och monterad av Ivar Olsson.

 

Eda Kommun har anslagit ytterligare 27.000 kr. för bryggor. Bryggor finns nu för 44 båtar.

 

1983.

 

Arnold Olsson har skänkt mycket material till båtklubben. Bl. a. rör till bryggornas förankring.

 

1985. 

Beslut om köp av Smõgsätra från Billerud. Kostnad: 7000 kr. + Lantmäteri 7.426 kr. + Lagfartskostnad 595 kr. = 15.021 kr.

 

Andelsbevis á 200 kr./st. har tecknats av 72 st. klubbmedlemmar.

 

Till Smõgsätra har följande skänkts:

 

Eda Kommun: 3 st. beg. badbryggor

 

Åmotfors IF: ett avträde (dubbelt).

 

Ann-Mari och Arnold Olsson; en bod

 

Julgranar blev huggna där och såldes för 616 kr. totalt.

 

1986. 

Vinterförvaring av båtar har skett i en lokal vid Kroppstadsfors.

 

Full likvid har erlagts för Smõgsätra och är nu alltså helt Båtklubbens.

 

F.n. finns 46 båtplatser vid piren.

 

1988.

 Harry Nyqvist, som varit ordförande sedan starten 1973, lämnar denna post.

 

1991. 

Ett härbre har fraktats till Smõgsätra och lagts under presenning där. Även plintar ditkörda.

 

Uppsättning av härbret tänkt att ske i form av ett s.k. ALU-projekt, men det blev aldrig av.

 

1992. 

Belysning vid piren var föreslagen för första gången. Förslagsställare var Berndt Lövgren.

 

Juni 1993.

 

Tipspromenad genomförd i samband med Åmotsdagarna. Gick med ett underskott av 388 kr.

 

1994.

 

Detta år hade Båtklubben en fiskdamm vid Åmotsdagarna. Då gick föregående års överblivna prylar åt, varför det till slut blev en liten vinst.

 

1995.

 

Svagt intresse för Smõgsätra bland medlemmarna.

 

Ett vindskydd blev dock uppfört där.

 

Härbret, som legat där sedan 1991 visade sig omöjligt att uppföra och har därför sålts.

 

Husvagn har fraktats till Smõgsätra och ställts upp där.

 

Stora bryggan vid piren blev förlängd och ytterligare 7 båtar fick plats där.

 

Vågbrytarlänsa utlagd utanför piren.

 

Omnumrering av bryggplatserna utfördes.

 

2 st. trampbåtar har förvärvats från Byalaget.

 

 

1998.

 En klubblokal har blivit utlovad vid gamla Norma. ( F.d. Laddfabriken).

 

Juni 2001.

 

Skrivelse från Båtklubben, gm. Lennart J. till Eda Kommun ang. belysning vid piren, resulterade äntligen i att åtgärden beviljades och kommer att genomföras så snart som möjligt.

 

2003. 

Klubblokalen vid gamla Norma måste överges av Båtklubben. Blev för dyr för klubben.

Egen hemsida på Internet föreslagen.

 

Sept. 2003.

Beslutades om köp av "Morsarvets lokaler, som utbjudits till försäljning av tidigare ägaren Solveig Ternström. Köpesumman var 175.000 kr.

8-9 nov. togs ett stort porthål upp i ytterväggen i den tänkta båtlokalen.

Uthyrning av båtplatser och lägenheter skall finansiera köpet.

En rad åtgärder skall vidtas för att få lokalerna lämpliga för sina ändamål.

 

2004.

En inventering genomförd ang. båtplatsernas utnyttjande.

14 febr. avhölls ett trevligt knytkalas för medlemmarna med resp. på Hemvärnsgården i Åmotfors,

Tyvärr ställde endast ett 20-tal medlemmar upp.

Vi började hyra ut lägenheter i f. d. Morsarvet, som vi ju nu äger.

Båtplatser hyrs ut i lokalerna, som gjorts i ordning för ändamålet.

"Morsarvet"döps nu om till "Båtarvet".

Höga driftskostnader har konstaterats för Morsarvet.

 

2005.

Vi blir medlemmar i Svenska Båtunionen och prenumererar på tidningen "Båtliv".

En ny sjökarta med djupmarkeringar för Flagan/Nysockensjön har data-framställts, baserad på

den gamla handritade, som vi haft tidigare.

En toalett har installerats vid piren.

Båtarvets ytterväggar har målats och många förbättringsarbeten har skett i lokalerna.

 

2006.

Stadgeändring till ideell förening har gjorts.

 

2008.

Medlemsantalet är nu 153 st.

Det är nu plats för 78 båtar vid pirens bryggor.

Det har konstaterats orimligt höga el-kostnader för Båtarvet, som tär hårt på vår klubbkassa. Diskussioner har förekommit huruvida vi skall ha Smôgsätra kvar eller ej, p. g. av lågt intresse,

men vi avvaktar utvecklingen tills vidare.

Kassören blev utbytt, då han misskötte vår ekonomi.

 

2009.

Portabel brygga avsedd för utombordsmotor byggd, som förutom brygga kan användas för transporter,

bryggarbeten m.m.

Förslag finns på uppförande av en paviljong vid Smôgsätra.

En av våra medlemmar blev bestulen på c:a 60 liter bränsle vid piren.

Flaggstång till Smôgsätra har anskaffats.

Läckande tak vid Båtarvet har åtgärdats.

Eda Kommun har asfalterat vägen ner till båtpiren åt oss, vilket vi är mycket tacksamma för.

 

2010.

En skrivare/Scanner/kopiator har anskaffats till klubben. Det är en Canon Pixma MP250.

Båtlokalen vid Båtarvet fick skador p. g. av för mycket tung snö på dess tak. Det hotade att

falla ned, då takbjälkarna bågnade och väggarna pressades utåt. Lokalen säkrades med vajrar

och kättingar. Båtarna blev körda till en lokal som Kongsbergs fabrik tillhandahöll.

Väggarna vid båtlokalen återställdes senare till ursprungligt läge och det verkar ha gått bra.

Vajrar och kättingar får sitta kvar och staga upp. Båtarna kan åter förvaras i lokalen.

Ett knytkalas den 14 maj fick ställas in, p. g. av för litet antal anmälningar.

En ny hemsida för Åmotfors Båtklubb startar på Internet. Ansvarig för den är Erika Edqvist.

På grund av en explosion, så fattade en medlems båt eld vid båtpiren och totalförstördes.

 

2011.

Båtarvet, som har varit en kostsam historia för Båtklubben blev utbjudet till försäljning och

har funnit en köpare, Patrik Rauséus, som köpte Båtarvet för en köpesumma av 115.000 kr.

Han övertog fr. o. m. 1 juli 2011. Vi får hyra möteslokal för våra möten av honom och han

hyr även ut båtplatser, i mån av tillgång, till våra medlemmar.

Paviljongen vid Smôgsätra har uppförts och blev klar lagom till midsommaren.

Gamla ruttna bryggor vid piren har avlägsnats och fraktats bort.

En ny landgång till pirens stora brygga har tillverkats och lagts på plats.

 

 

 År  Medlemsantal  Medlemsavgift  Avgift pirens grind  Båtplats inom Båtplats utom 
 1973  ?  10 kr      
 1974  ?  10 kr      
 1975  ?  10 kr      
 1976  ?  10 kr      
 1977  ?  10 kr      
 1978  ?  10 kr      
 1979  ?  10 kr      
 1980  ?  10 kr      
 1981  70 st  10 kr    15 kr  
 1982  67 st  10 kr    15 kr  
 1983  67 st  10 kr    25 kr  
 1984  102 st  10 kr    40 kr  
 1985  118 st  10 kr    40 kr  
 1986  ?  10 kr    40 kr  
 1987  130 st  10 kr    50 kr  
 1988  116 st  25 kr    75 kr  40 kr
 1989  116 st  25 kr    75 kr  40 kr
 1990  92 st  25 kr  10 kr  75 kr  40 kr
 1991  125 st  25 kr  10 kr  75 kr  40 kr
 1992  96 st  25 kr  10 kr  75 kr  40 kr
 1993  91 st  25 kr  10 kr  75 kr  40 kr
 1994  82 st  25 kr  10 kr  150 kr  80 kr
 1995  90 st  25 kr  10 kr  225 kr  100 kr
 1996  76 st  25 kr  10 kr  225 kr  100 kr
 1997  82 st  25 kr  10 kr  225 kr  100 kr
 1998  86 st  50 kr  10 kr  225 kr  100 kr
 1999  95 st  50 kr  10 kr  225 kr  100 kr
 2000  ?  50 kr  10 kr  225 kr  100 kr
 2001  119 st  50 kr  10 kr  225 kr  100 kr
 2002  116 st  50 kr    250 kr  100 kr
 2003  119 st  50 kr    250 kr  100 kr
 2004    50 kr    300 kr  
 2005    50 kr    300 kr  
 2006    50 kr    350 kr  
 2007    50 kr    350 kr  
 2008    50 kr    350 kr  
 2009    100 kr    400 kr  
 2010    100 kr    400 kr  
 2011    100 kr    400 kr  
           

 

 

 

 

Lennart Johansson /Sekreterare