STADGAR

Förslag till förändringar av stadgar i bifogad fil nedan.
Se möteprotokoll från årsmötet 2021. § 1. Klubbens ändamål.

Åmotfors Båtklubb, som är en ideell förening, stiftades den 14 mars 1973, genom ombildning av Åmotfors Båtägareförening. Klubben har till uppgift att samla och tillvarataga sina medlemmars intressen, i första hand vid anläggandet av lämpliga tilläggs- hamn och uppläggningsplatser utmed Nysockensjön i Eda kommun, samt att för övrigt vara ett organ för olika frågor rörande båtar och båtvett.


§ 2. Medlemskap.

Anmälan till inträde i klubben göres genom medlem till styrelsen, som det tillkommer att avgöra, huruvida den

anmälde må i klubben intagas.


§ 3. Medlems- och båtplatsavgifter.

Beslut om dessa avgifters storlek fattas på årsmöte.

Beslutad avgift skall vara inbetald senast en månad efter

årsmötet.
Vid avgiftens erläggande erhåller medlem ett

intill nästa årsmöte gällande medlemskort.

Detta medlemskort skall vid sammanträden på begäran kunna uppvisas.


§ 4. Utträde ur klubben.

Anmälan om utträde ur klubben skall ske skriftligen.

Uraktlåter medlem att under ett år inbetala årsavgift,

varder han ur klubben utesluten.

Skulle någon medlem genom sitt uppträdande, eller på

annat sätt skada klubbens anseende och ekonomiska

intressen, kan han av styrelsen uteslutas efter före-

gående varning av ordföranden.


§ 5. Val av styrelse och revisorer.

 Klubbens styrelse består av sju ledamöter med två suppleanter för dem. Styrelsen är beslutsför då minst fem ledamöter är närvarande. Såväl ordinarie ledamöter som suppleanter väljes på ordinarie mars-sammanträdet.

Ordförande väljes av klubben och styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör, sekreterare och materialför-valtare.

Avgående styrelseledamot kan omväljas.

För granskning av klubbens räkenskaper, som avslutas för varje verksamhetsår - ett åt lika med kalenderår – väljes årligen på ordinarie mars-sammanträdet två revisorer med en suppleant.


§ 6. Styrelsens åligganden.


Styrelsens uppgift är:

att - bevaka klubbens intressen och befrämja dess ändamål.

att - mottaga och förbereda inkommande ärenden.

att - föredraga förekommande frågor vid klubbens sammanträden.

att - verkställa klubbens beslut.


Ordföranden åligger:

att - representera klubben.

att - sammankalla styrelsen och klubben, samt

att -leda dess förhandlingar.


Sekreteraren åligger:

att - föra protokoll vid styrelsens och klubbens sammanträden.

att - förrätta löpande expeditionsgöromål.

att - föra matrikel, samt

att - hålla protokollsboken tillgänglig vid samtliga sammanträden.

Kassör åligger:

att - förvalta och ansvara för klubbens kassa, samt

att - föra klubbens räkenskaper.

Kassören äger rätt att ensam disponera klubbens bank-tillgodohavanden, att disponera klubbens postgiro, samt till klubben ställda remissor.

Materialförvaltaren åligger:

att - omhänderhava all klubbens materiel, samt

att - svara för att denna alltid är i gott skick.

att - vid behov, för styrelsen framlägga förslag till kassation och nyinköp.

Styrelsens ledamöter är var för sig för sin förvaltning ansvariga inför klubben.

Styrelsen åligger, att varje år upprätta register över klubbens medlemmar.

Styrelsen utfärdar, i mån av behov, instruktioner för klubbens befattningshavare, samt ordningsregler för begagnande av klubbens egendom.

§ 7. Sammanträden.

Klubben håller varje år två ordinarie sammanträden under mars och november månad.

Vid mars-sammanträdet skall följande ärenden förekomma:

1. Föredragning av styrelsens berättelse.

2. Föredragning av revisorernas berättelse.

3. Ansvarsfrihet.

4. Styrelseval.

5. Val av revisorer.

6. Behandla av styrelsen eller annan klubbmedlem väckta frågor.

§ 8. Urtima sammanträden.

Utom de ordinarie sammanträdena kan styrelsen kalla klubbens medlemmar till extra sammanträde om så påfordras, samt även om minst 10 av klubbens medlemmar så önskar.


§ 9. Kallelse till sammanträde.

Kallelse till sammanträde med klubbens medlemmar skall minst fem dagar före sammanträdet ske genom annons i Arvika Nyheter eller anslag på klubbens anslagstavla, om sådan finnes.


§ 10. Val.

Alla val sker genom öppen omröstning, såvida ej sluten röstning begäres. Vid lika röstetal skiljer lotten.

Alla övriga frågor avgöres genom öppen omröstning, varvid om rösterna falla lika, den mening som ordföranden företräder, varder beslut.


§ 11. Klubbens ekonomi.

Beslut rörande klubbens inkomster och utgifter, samt till-gångarnas användning bör fattas på något av de ordinarie sammanträdena, men i brådskande fall har dock styrelsen handlingsfrihet.


§ 12. Stadgeändring.

Ändring av klubbens stadgar skall beslutas på två sammanträden, varav det ena ordinarie.

För att sådan ändring skall kunna äga rum erfordras bifall av minst ¾ av de närvarande röstberättigade.

De ändringsbeslutande sammanträdena skall vara i följd.

Upplösning av klubben kan ske enligt samma bestämmelser som finns angivna i § 12.

Klubben tillhörig fast egendom skall vid sådant tillfälle med förköpsrätt hembjudas den kommun, inom vars gränser den fasta egendomen ligger.

Med övrig egendom förfares enligt klubbens beslut.

Vid försäljning av klubbens fasta eller lösa tillgångar äger utesluten eller tidigare medlem ej rätt eller andel.


§ 14. Vid upphört medlemskap eller dödsfall.

(Tillägg 27/3 1984)

Utlagd bom får ej utan klubbens tillstånd avlägsnas.

Densamma skall för inlösen erbjudas klubben till högst ursprungligt inköpspris.


§ 15. Bestämmelse ang. bommar.

(Tillägg 5/7 2006)

Ligger båt bredvid bom med ena sidan och båtägaren inte vill införskaffa eller tillverka egen bom för båtens andra sidan, så får denne vara beredd att byta båtplats.

Stadgarna antagna 5/9 1973.

Ändring av § § 5 och 7 den 12/10 1976.

Ändring av § § 3 och 13 den 13/6 1984.

Tillägg av § 14 den 27/3 1984.

Tillägg av § 15 den 5/7 2006.

Föreningen Åmotfors Båtklubb

 

.......................................................